Zorg dragen voor iedereen

De visie van onze school stellen we graag voor als het verhaal van een ruwe diamant die geslepen wordt. Uw kind zit 10 jaar bij ons op school. Samen gaan we op pad om uw kind te zien groeien. Dit zowel op fysisch, cognitief, psychisch als emotioneel vlak.

De deugden zijn onze schatten,
diep van binnen
bij ieder van ons aanwezig.
Sommige zijn meteen zichtbaar,
zijn een deel van onze persoonlijkheid.
Andere deugden zetten we ook wel in,
maar nog niet optimaal.
En sommige …
liggen diep
of zelf heel diep verborgen
te wachten om gedolven te worden.
Als een diamantje.
Opgraven en dan de vlakjes slijpen.

Home  /  Over GILO  /  Zorg dragen voor iedereen

Uitgangspunt

Onderwijs aanbieden dat maximale kansen geeft aan alle leerlingen op leren en ontwikkelen. Het realiseren van vooropgestelde doelen is maximaal gericht op de onderwijs- en opvoedingsnoden van de leerlingen.

Leerlingenbegeleiding

- begint met een goede school te zijn voor alle leerlingen.
- omvat alle initiatieven die leerlingen ondersteunen in hun totale persoonlijkheidsontwikkeling.
- ondersteunt en begeleidt de kinderen zodat ze zich kunnen ontwikkelen tot verantwoordelijke, sociale, ruimdenkende en weerbare volwassenen in een maatschappij waar ze zich thuis voelen in samenwerking met alle actoren en partners.
- doet beroep op de professionaliteit van het schoolteam.
- zorgt voor alle leerlingen.
- steunt op het begeleiden van het leerproces, de schoolloopbaan en de sociaal-emotionele ontwikkeling.

Een gedragen zorgvisie vertrekkende vanuit een handelingsgericht kader

  • De onderwijsbehoeften van de leerlingen staan centraal. Deze geven aan wat een leerling nodig heeft om onderwijsdoelen te bereiken. De leerlingen worden actief betrokken in het vinden naar een gepaste ondersteuning. Dit is essentieel.
  • Leerlingenbegeleiding doet beroep op een constructieve samenwerking van iedereen die bij de leerling is betrokken. De leerkracht doet ertoe. Hierbij zijn systematisch overleg en constructieve communicatie belangrijke actoren tot positief welslagen. We trachten ernaar om dit steeds op een transparante manier te communiceren.
  • Leerlingenbegeleiding verloopt doelgericht en planmatig. Doelen zijn een eerste stap bij het formuleren van onderwijsbehoeften. Het zorgcontinuüm is een referentiekader om leerlingenbegeleiding vorm te geven en verantwoordelijkheden vast te leggen.
  • Aandacht voor de leerling in zijn context. Kinderen ontwikkelen zich steeds in interactie met hun omgeving. Deze wisselwerking tussen school en omgeving is belangrijk.
  • Positieve aspecten zijn waardevol, ze bieden perspectief doordat we ze betrekken in het formuleren van doelen. We spreken kinderen, ouders en leerkrachten aan op hun sterke kanten.
  • De leerlingenbegeleiding spreekt deskundigheid van het CLB aan. Deze deskundigheid situeert zich op het vlak van diagnosestelling, kortdurende begeleiding, vraagverheldering en informatieverschaffing. Het CLB geeft advies bij het doorverwijzen naar andere partners vanuit welzijn, gezondheid en gezinswerking.
  • Een goed uitgebouwde leerlingenbegeleiding versterkt de draagkracht van de school. Op die manier worden de grenzen binnen de school duidelijk aangegeven.
  • Het zorgcontinuüm zorgt ervoor dat we ons bewust worden dat niet alle kinderen in onze klas 'gelijk' zijn. We streven door differentiatie naar de benadering van een totale ontwikkeling van het kind.

Kinderen krijgen gelijke kansen als ze ongelijk onderwijs kunnen genieten.

- Sanja Nikolic